ศสพ. ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตดินแดง

 วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะดูงานจาก สำนักงานเขตดินแดง ถนน มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ารับการอบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง จำนวนผู้ศึกษาดูงานประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 127 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง จุดเรียนรู้ผัก,เห็ด,สมุนไพร ภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง

ความคิดเห็น