ศสพ. ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตบางเขน

     วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 นายวัลลภ  จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะดูงานจาก สำนักงานเขตบางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการสัมมนานำคณะบุคลากรของฝ่ายรักษาความสะอาดและบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับศึกษาดูงาน สามารถนำความรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพเสริมต่อไป จำนวนผู้ศึกษาดูงาน 198 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง จุดเรียนรู้ผัก,เห็ด,สมุนไพร ภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง

ความคิดเห็น