ศสพ. ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประเด็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน่วยงานศูนย์ฯ ได้แก่ การรายงานความก้าวหน้า/ผลการดําเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข/การเชื่อมโยงการตลาด/การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/นวัตกรรมภูมิปัญญา ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อสรุปภาพรวมนําเสนอในที่ประชุมระดับเขตโดย ประธาน ศพก. ระดับอําเภอ 11 อําเภอ โดยได้รับฟังและติดตามปัญหาของศพก. ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาตามภารกิจของหน่วยงาน

ความคิดเห็น