พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี 2563 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

          กรมเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ในปี 2563 ดำเนินการในประเด็นการขยายผลสู่ชุมชนโดยใช้แปลงเกษตรผสมผสานเป็นแปลงต้นแบบเรียนรู้ ผ่านการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ 

          ส่วนที่ 1 การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การขยายผล แบ่งออกเป็น การถ่ายทอดความรู้พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต  จัดแปลงต้นแบบเพื่อการขยายผล การขยายผลสู่การปฏิบัติ ดำเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จำนวน 3 ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี

          ส่วนที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาแปลงเกษตรผสมผสาน ดำเนินการจัดทำแปลงเกษตรผสมผสานในปี 2562 โดยดำเนินการในแปลงมะม่วงเก่าของโรงเรียนทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก ขนาดพื้นที่ 20 ไร่ โดยการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแปลงเกษตรผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้มีความหลากหลายของชนิดพืชที่ประกอบด้วยพืชหลัก คือ มะม่วง และพืชแซม คือ แพรเตี้ย เพกาเตี้ย กล้วยน้ำว้า พร้อมกันนี้ ยังมีพืชผักสวนครัวที่เป็นทั้งพืชยืนต้น เช่น มะนาว ผักหวาน มะละกอ และพืชผักล้มลุก/พืชเลื้อย สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกร และทหาร ทั้งในด้านวิชาการ การปฏิบัติดูแลรักษา การขยายพันธุ์ และแหล่งรวมรวบรวมพันธุ์ 2) ให้มีการใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีกิจกรรมที่หลากหลาย โดยในแต่ละกิจกรรมมีการเกื้อกูลกันและก่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่องทั้งปี ทั้งรายได้ประจำปี รายได้รายเดือน และรายได้รายวัน/สัปดาห์ 3) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างแหล่งอาหารของครัวเรือน ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และศูนย์ปฏิบัติการภายใต้การกำกับดูแล ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

จากนั้นนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมขบวนเสด็จฯ และเข้าร่วมฉายพระฉายาลักษณ์

ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์และกรมวิชาการเกษตร

ความคิดเห็น