ติดตามการดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายณัทธร  รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ติดตามการดูแลรักษาไม้ดอกไม้ และตรวจสอบอุปกรณ์ระบบให้น้ำ ซึ่งมีนางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีการศึกษาและทดสอบพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่มีความเหมาะสมกับสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดระยอง พื้นที่ ๘ ไร่ 41 สายพันธุ์ ดำเนินการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับสนับสนุนให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน และใช้สำหรับการตกแต่งสถานที่ในการจัดนิทรรศการ พร้อมเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป 

 

ความคิดเห็น