ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธ์ไม้ให้กับเกษตรกร

 
    วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้บริการเกษตรกรเพื่อขอรับปัจจัยการผลิต พันธ์ุพืชผักสวนครัว ไม้ผล และอื่นๆ เป็นจำนวน 63 ต้น ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

ความคิดเห็น