ซ่อมบำรุงเครื่องหั่นย่อยเศษซากพืช

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายณัทธร  รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องหั่นย่อยเศษซากพืช รับผิดชอบดูแลโดยนายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ซึ่งจะนำมาใช้ย่อยเศษซากพืชสำหรับใช้ในการทำปุ๋ยหมัก ปรับปรุงบำรุงดิน ในฐานเรียนรู้การปลูกพืชต่าง ๆ ของศูนย์ฯ และจะเป็นต้นแบบของการจัดการเศษซากพืช ลดการเผาที่ก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศ 


ความคิดเห็น