ปรับปรุงระบบการให้น้ำแปลงเรียนรู้การปลูกขนุน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำคนงาน ปรับปรุงวางระบบการให้น้ำในแปลงเรียนรู้การปลูกขนุน เน้นการให้น้ำพืชที่มีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ เตรียมการรับฤดูแล้งที่จะมาถึงความคิดเห็น