ศสพ.ระยอง ร่วมออกแบบกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง และผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ร่วมประชุมกับสถาบันอาศรมศิลป์ คณะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 คณะกรรมการศึกษา และหน่วยงานภาคี เพื่อร่วมกันออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน ตามโครงการนวัตกรรมการศึกษา ที่ต้องการให้มีรูปแบบแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ 7 ประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงแนวคิดหลักของโรงเรียนที่สะท้อนความเป็นตัวตนของโรงเรียนบนพื้นฐานของบริบทของท้องถิ่นสู่บริบทของโลก การเปลี่ยนแปลงทัศนคติทักษะและบทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนไปเป็นผู้นำทางวิชาการเป็นครูของครูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทักษะและบทบาทของครูผู้สอนไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้และผู้ออกแบบการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะดังนี้การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนไปสู่การเรียนรู้แบบใฝ่รู้และแบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินไปสู่การประเมินเพื่อการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้และวิสัยทัศน์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ความคิดเห็น