ติดตามการขยายพันธุ์พืช เป้าหมาย ปี 2564 จำนวน 60,500 ต้น

วันทึ่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ติดตามการเตรียมต้นกล้าพืช แผนการผลิตสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 17 ชนิด ปริมาณ 60,500 ต้น ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ ครั้งนี้ได้ติดตามการขุดกล้าต้นเหลียง "ผักเหลียง" จากแปลงแม่พันธุ์ผักเหลียง ในสวนยางพารา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดระยอง อ่างหนองปลาไหล ซึ่งมีนายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบ ผลิตขยายพันธุ์ผักเหลียง จำนวน 20,500 ต้น ชาวสวนยางพารา สวนไม้ผลที่ต้องการต้นพันธุ์ไปปลูกแซม แจ้งความต้องการได้


ความคิดเห็น