ศสพ.ระยอง ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการเฉพาะกิจประจำสัปดาห์ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และวางแผนการปฏิบัติงานในสัปดาห์ต่อไป โดยรายละเอียดการประชุมชี้แจง ได้แก่ สรุปสาระสำคัญจากการเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดระยอง แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 การจัดการพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ภายในศูนย์ฯ  การรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโปรมแกรมรายงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการจัดการต่างๆ ภายในศูนย์ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยต่อไปความคิดเห็น