ศสพ.ระยอง เข้าร่วมสนทนากลุ่มเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายชัยพร อินผดุง นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางอุไร มณีวงศ์ เกษตรกรในพื้นที่ีโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เข้าร่วมการสนทนากลุ่มผ่านช่องทางออนไลน์ โดยรวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีประเด็นการสนทนาเกี่ยวกับ รูปแบบกลไลในการขับเคลื่อนโครงการ ปัจจัยและความสำเร็จเชิงรูปธรรมโครงการ  แนวปฏิบัติในการเข้าถึงเเละเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และข้อเสนอเเนะเชิงพัฒนาความคิดเห็น