ศสพ.ระยอง ลงพื้นที่สนับสนุนแหล่งเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านให้แก่สมาชิกโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต  ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เเละนายณัฐพงศ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เเละคณะกลุ่มงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ลงพื้นที่สนับสนุนโรงเรียนสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า จังหวัดระยอง  โดยดำเนินการสนับสนุนสร้างแหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน  เพื่อวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างสมุนไพรพื้นบ้าน และให้นักเรียนได้รู้จักคุณประโยชน์ของสมุนไพร โดยมีสมุนไพรทั้งสิ้น 9 ชนิด  เช่น ไพลดำ ดีปลี เหงือกปลาหมอ เป็นต้น

โดยอิงฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) หากท่านใดสนใจศึกษาข้อมูลสมุนไพรสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ สรรพคุณสมุนไพร  

ในการนี้ได้รับความร่วมมือและได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่งจากนางสาวภีรดา นาคเรืองศรี รองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า จังหวัดระยอง












ความคิดเห็น