ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับ นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เข้าให้แนวทางการผลิตเห็ด zero waste

     วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ให้การต้อนรับ นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และดำรงตำแหน่งนากยกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย  เข้าเยี่ยมชมจุดเรียนรู้ผัก เห็ด และสมุนไพร พร้อมให้แนวทางการผลิตเห็ด zero waste และสาธิตการเพาะเห็ดฟางจากก้อนเห็ดนางฟ้าเก่า เป็นการนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตเห็ดมาใช้ประโยชน์ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร และการลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง BCG Model ในหัวข้อ Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน คือการพัฒนาทรัพกรและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต เพื่อให้การดำเนินงานตอบสนองนโยบายควบคู่กับการตอบสนองความต้องการของพื้นที่ ทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานอยู่ในระหว่างดำเนินกิจกรรมทดสอบ ทดลอง และเก็บข้อมูล เพื่อพัฒนางานด้านเห็ดให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรต่อไป

ความคิดเห็น