ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" พ.ศ.2565

 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 นายหะพันธ์มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ถ่ายทอดสดจาก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีวัตถประสงค์เพื่อร่วมกันทบทวนวิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรโครงการฯ ถอดบทเรียนสู่การปฏิบัติ เเละพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมถึงยกระดับแนวทางการต่อยอดขยายผลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยได้รับเกียติจากคุณหญิงปราณี วรรธนะกุล เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าวความคิดเห็น