ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต  ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ถ่ายทอดสัญญาณจาก ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1  กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสรุุปผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ 2564 เเละพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 พร้อมทั้งผลพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการสนองพระราชดำริโครงการ พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนโครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ อพ.สธ. ปีงบประมาณ 2566 และการร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน โดยมีนายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวนการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นทีวิศวกรรมเกษตร รองประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม


ความคิดเห็น