ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

    นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2565 จัดโดย สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การอบรมแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเทคนิคการเขียนโครงการได้อย่างถูกต้อง สามารถเขียนโครงการเพื่อตอบสนองพันธกิจ นโยบายขององค์กร แผนงาน และขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดทักษะการฝึกปฏิบัติจริง และเกิดการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ    การอบรมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน และวิทยากรจากกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรร่วม โดยสาระสำคัญในการอบรมประกอบด้วย การเข้าใจหลักการพื้นฐานของการเขียนโครงการ วิธีการประเมิณ จัดลำดับ หาสาเหตุ และวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้เครื่องมือต่างๆ (Problem Tree และ Iceberg Model) การเข้าใจความเชื่อมโยงของแผนในระดับต่างๆ 
ประโยชน์และรูปแบบการเขียนโครงการแบบต่างๆ การออกแบบโครงการด้วย One Page Project Design ในระหว่างการอบรมผู้เข้าร่วมจะได้ลงมือฝึกปฏิบัติโดยแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานในหัวข้อต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังได้รับการแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ "กลยุทธการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรให้ประสบผลสำเร็จ" จากผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเกษตรในส่วนงานต่างๆ ประกอบด้วยผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช เกษตรจังหวัดชัยนาท หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง.กษจ.ปราจีนบุรีและชลบุรี เพื่อเรียนรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไข จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในงานที่ได้รับมอบหมาย 

ความคิดเห็น