ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมตรวจติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8 ผ่านระบบออนไลน์  โดยมีนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงศ์ ผู้ตรวจราชการฯ เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการเกษตรภายในจังหวัดระยอง
ความคิดเห็น