ศสพ.ระยอง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2565

นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา เเละนางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักส่งเสริมเเละพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยจัดเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เเบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2565 และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเกษตรต่าง ๆ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยเนื้อหาหลักสูตรมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่คลอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร เช่น การผลิตพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ มาตราฐานการผลิตสินค้าเกษตร หลักการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ระบบการให้น้ำ รวมไปปลายน้ำคือการตลาดสินค้าเกษตร เป็นต้น ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองเป็นประธาน


ความคิดเห็น