ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565  นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบมหายให้นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยวาระว่าด้วย การขอขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำ (บ่อบาดาล)  ภายในบริเวณศูนย์บริการฯ การบูรณาการการทำงานร่วมกันในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (ส่วนงานวิชาการ) ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าศูนย์บริการฯ ปัญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับงานแปลงเกษตรผสมผสาน และงานตามภารกิจของศูนย์บริการฯ การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศูฯย์บริการฯ พ.ศ.2565-2569 และคณะทำงานประจำกองอำนวยการศูนย์บริการฯ ประกอบด้วย 3  ส่วนงานได้แก่ ส่วนอำนวยการ ส่วนวิชาการ และส่วนขยายผล โดยมีนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ 
ความคิดเห็น