ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

  วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านอาชีพของคนในชุมชนให้มีอาชีพที่หลากหลาย สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อประยุกต์ใช้กับอาชีพของตนเองและชุมชน ส่งเสริมให้มีองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชน จำนวน 48 ราย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง  จุดเรียนรู้ผัก เห็ด สมุนไพร ภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง


ความคิดเห็น