ศสพ.ระยอง ถ่ายทอดความรู้ “การเลี้ยงผึ้งชันโรง” พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลห่วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงชันโรงและวิธีการแยกขยายชันโรงให้เกษตรกร จังหวัดระยอง จำนวน 2 ราย ผู้มีความสนใจในการเลี้ยงชันโรง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผสมเกสรดอกไม้ในสวนซึ่งช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากน้ำผึ้งชันโรงมาใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง ผึ้งชันโรงจัดเป็นแมลงเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่มีประโยชน์ในการทำการเกษตรและการผลิตน้ำผึ้งมารับประทาน น้ำผึ้งของชันโรงมีสรรพคุณหลากหลายที่มีประโยชน์ต่อรางกายมนุษย์มากมาย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง จึงมีการสนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงผึ้งชันโรง เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้เสริม และขยายผลต่อชุมชนต่อไป  พร้อมสนับสนุนต้นพันธุ์ไม้และผักสวนครัว ประกอบด้วย ตันพันธุ์กาแฟโรบัสต้า จำนวน 42 ต้น ตันพันธุ์มะตูมแขก จำนวน 5 ต้น ต้นพันธุ์มะดัน จำนวน 5 ต้น  ต้นพันธุ์มะพร้าว จำนวน 3 ต้น รวม 55 ต้น แก่เกษตรกรในพื้นที่ ถนนหนองหว้า ตำบลห่วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อนำไปปลูกเพื่อบริโภคและขยายพันธุ์ต่อไป ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง  จุดเรียนรู้ผัก เห็ด สมุนไพร

ความคิดเห็น