ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำเเพงเพชร

 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ และนายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ แปลงรวบรวมพรรณพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการบริหารจัดการารศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นระบบขึ้นและเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้รีะเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิติบัติงานใหม่ ๆ และเพื่อนำความรู้มาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำเเพงเพชรต่อไป

ความคิดเห็น