ศสพ.ระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเกษตรกร เพื่อแนะนำการเลี้ยงผึ้งชันโรงในพื้นที่ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นางสาวรัชชา นันตา นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่แนะนำการเลี้ยงผึ้งชันโรงให้เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  พร้อมถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงชันโรงและวิธีการแยกขยายชันโรงให้เกษตรกร ผู้มีความสนใจในการเลี้ยงชันโรง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผสมเกสรดอกไม้ในสวนซึ่งช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากน้ำผึ้งชันโรงมาใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง ผึ้งชันโรงจัดเป็นแมลงเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่มีประโยชน์ในการทำการเกษตรและการผลิตน้ำผึ้งมารับประทาน น้ำผึ้งของชันโรงมีสรรพคุณหลากหลายที่มีประโยชน์ต่อรางกายมนุษย์มากมาย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง จึงมีการสนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงผึ้งชันโรง เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้เสริม และขยายผลต่อชุมชนต่อไป 

ความคิดเห็น