ศสพ. ระยอง ถ่ายทอดความรู้ “การเลี้ยงผึ้งชันโรง” พร้อมสนับสนุนแม่พันธุ์ผึ้งชันโรง ให้เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงชันโรงและวิธีการแยกขยายชันโรงให้เกษตรกร ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 1 ราย ผู้มีความสนใจในการเลี้ยงชันโรง พร้อมนำกล่องมาแยกขยาย จำนวน 2 กล่อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผสมเกสรดอกไม้ในสวนซึ่งช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากน้ำผึ้งชันโรงมาใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง ผึ้งชันโรงจัดเป็นแมลงเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่มีประโยชน์ในการทำการเกษตรและการผลิตน้ำผึ้งมารับประทาน น้ำผึ้งของชันโรงมีสรรพคุณหลากหลายที่มีประโยชน์ต่อรางกายมนุษย์มากมาย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง จึงมีการสนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงผึ้งชันโรง เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้เสริม และขยายผลต่อชุมชนต่อไป ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง  จุดเรียนรู้ผัก เห็ด สมุนไพร

ความคิดเห็น