ศสพ.ระยอง เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามเเนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทัศนคติ และสมรรถนะให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานศูนย์บริการการัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยได้เข้าศึกษาดูงาน 3 หน่วยงาน ได้แก่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และโครงการศึกษาวิจัยเเละพัฒนาสิ่งเเวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ความคิดเห็น