ศสพ.รย. อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)


วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564  นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ได้มอบหมายให้นายอภิชาต ภารมงคล และนายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และหลักสูตรการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อเป็นอาหารสัตว์และการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 60 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 2 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จัดโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อนการสร้างราบได้เสริม และลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรต่อไป 

ความคิดเห็น