ศสพ.รย. ร่วมกิจกรรมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ประจำปี 2564

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ประจำปี 2564 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตไม้ผลอินทรีย์ ( ศพก.เครือข่าย) ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เรื่องการขยายพันธุ์พืช พร้อมด้วยการนำพันธุ์ไม้ ต้นมะนาวสายพันธุ์สุขประเสริฐและต้นเหลียง จำนวนทั้งหมด 200 ต้น มอบให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมี นายชัยวัฒน์ สวัสดิภูมิ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานและเป็นผู้มอบพันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรกร เพื่อให้มีเกษตรกรได้มีพืชผักและผลไม้สำหรับไว้บริโภคในครัวเรือน และเป็นตันพันธุ์สำหรับขยายพันธุ์ต่อไป

ความคิดเห็น