ศสพ.รย. ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและสมุนไพรไล่แมลง

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ มีความมั่นคงยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน 25 คน ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ระยอง

ความคิดเห็น