ศสพ.รย. ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตรการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ระยอง ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ การอบรมแบ่งการอบรมเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ภาคบรรยาย โดยเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายทอดทฤษฎีองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดของไม้ดอกไม้ประดับในปัจจุบัน ภาคปฏิบัติผู้เข้าร่วมอบรมลงมือขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ สับปะรดสี เคราฤาษี หน้าวัวใบ และไผ่ฟิลิปปินส์ ตลอดการอบรมมีการสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคการผลิตไม้ดอกไม้ประดับไปใช้เพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป


ความคิดเห็น