ศสพ.รย. ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและสมุนไพรไล่แมลง

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและสมุนไพรไล่แมลง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้งบางกะเจ้าตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ การอบรมแบ่งการอบรมเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และ สมุนไพรไล่แมลง โดยเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายทอดทฤษฎีองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผลิตเห็ดและสมุนไพรไล่แมลงพร้อมลงมือปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและสมุนไพรไล่แมลงไปใช้เพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ความคิดเห็น