ศสพ.ระยอง ประชุมประจำเดือนและร่วมทำกิจกรรม 5ส.ภายในหน่วยงาน

 


        วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และบุคลากร ประชุมประจำเดือนและร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารฝึกอบรมและหอพัก ทำความสะอาดอาคารเก็บของและตัดแต่งกิ่งไม้แปลงสมุนไพรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ส่งเสริมความรับผิดชอบต่องานส่วนรวม พร้อมทั้งสร้างนิสัยการมีวินัยให้แก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง 
ความคิดเห็น