ศสพ.ระยอง ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยมี นายอนันต์ ลิลา ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม ในประเด็นหารือขับเคลื่อนงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง 1. ทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 5/2562 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2. ทบทวนวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ต้องดำเนินงานและเกิดผลเป็นรูปธรรม 2.1 การทำงานในส่วนงบปกติของหน่วยงาน 2.2 การทำงานในส่วนของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ตลอดจนการเยี่ยมชมอาคารพระมหาชนก บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย และฐานการเรียนรู้ทางการเกษตรทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านพืชสวน ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านข้าว ด้านงานพัฒนาที่ดิน และด้านวิชาการเกษตร เพื่อวางเเนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาต่อไป

ความคิดเห็น