ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาตนแบบชี้เป้า (TPMAP) (จังหวัด) ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  มอบหมายให้  นายณัฐศิษฎ์ ลอยผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกาและนางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาตนแบบชี้เป้า (TPMAP) (จังหวัด) ครั้งที่ 1/2567 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางสาวสุจิรา กิจเจริญ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจ หารือ และกำหนดแนวทาง เป้าหมาย การดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกันระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มีบทบาทหน้าที่หลักในการอบรมหลัดสูตรส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเป้าหมายคนจน (มิติรายได้) จำนวน 20 ราย ซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการกำหนดวันและหลักสูตรอบรม ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเป้าหมายเพื่อเกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น 









ความคิดเห็น