ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานจังหวัดปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพฤหัสที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวนางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานจังหวัดปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยได้มีการลงพื้นที่แปลงเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ จุดเรียนรู้วิชาการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินโครงการของหน่วยงานต่อไป 
ความคิดเห็น