ศสพ. ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง ในการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม"

วันพฤหัสที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวรัชชา นันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนับสนุนพันธุ์ไม้ ประกอบด้วย ต้นพันธุ์มะเขือ 20 ต้น ต้นพันธุ์ตะไคร้หอม 10 ต้น ต้นพันธุ์มะกรูด 15 ต้น ต้นกระชาย 5 ต้น ต้นชะมวง 5 ต้น ต้นขี้เหล็ก 5 ต้น รวม 60 ต้น แก่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง เพื่อนำจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม" ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง ในการเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรให้แก่เกษตรกรใในพื้นที่และผู้ที่สนใจต่อไป 
ความคิดเห็น