ศสพ.ระยอง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตร การเพาะต้นอ่อน (Microgreen) ในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  มอบหมายให้  นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตร การเพาะต้นอ่อน (Microgreen) ในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง โดยมี นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในการถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการเพาะต้นอ่อน ซึงมีหัวข้อในการเรียนรู้ อาทิ ประโยชน์ของผักต้นอ่อน การเตรียมวัสดุเพาะ การเตรียมเมล็ด การเพาะต้นอ่อน การดูแล การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการคำนวณต้นทุน/กำไร ซึ่งมีเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ 4 ชนิด ได้แก่ ทานตะวัน ผักบุ้ง ถั่วลันเตา(โต้วเหมี่ยว) และกระชับ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีความรู้ความเข้าใจและสร้างทักษะในการทำการเกษตรเพื่อใช้ในการบริโภคและประกอบอาชีพต่อไป 

ความคิดเห็น