ศสพ. ระยอง จัดการฝึกอบรมภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร “การปลูก การดูแล และป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน”

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ร่วมมือกับมณฑลทหารบกที่ ๑๔  ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดชลบุรี  จัดการฝึกอบรมภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี ประจำ ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร “การปลูก การดูแล และป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน” เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ให้คำแนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่ทหารกองประจำการ เพื่อสามารถพัฒนาอาชีพทางการเกษตรของตนเอง และเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถขยายผลองค์ความรู้ต่างๆ สู่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงต่อไป  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นทหารกองประจำการจากทั้ง 3 หน่วย รวมทั้งสิ้น 60 นาย โดยมีหัวข้อ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การขยายพันธุ์พืช และ เทคนิคการปลูกผัก และได้มีแผนการลงพื้นที่สำรวจแต่ละหน่วยงาน เพื่อจัดทำแปลงเกษตรต้นแบบต่อไป

ความคิดเห็น