ศสพ.รย. ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเกษตรกรพร้อมมอบปัจจัยการผลิต อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

  

 วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาว กษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกเยี่ยมบ้านเกษตรกรเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพิ่มเติม ได้แก่ กระถางพลาสติก ดินปลูก ปุ๋ยละลายช้า ถุงเพาะชำ ต้นขนุนทองประเสริฐ ต้นมะนาวสุขประเสริฐ ต้นมะกรูด และต้นพริกไทย พร้อมให้คำแนะนำความรู้ด้านการเกษตรกับเกษตรกรในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง และสำรวจเกษตรกรที่มีความเหมาะสมให้เป็นเกษตรกรตัวอย่าง ในเขตพื้นที่ ตำบลตาขัน ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ความคิดเห็น