ศสพ.ระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น รุ่นที่ 1


วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต  ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เเละนายอภิชาต ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น เรื่อง การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ขนุน รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุนตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากรในท้องถิ่น และเพื่อนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและผู้สนใจภายในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 25 ราย

ในหลักสูตร ประกอบไปด้วย การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ขนุน รวมถึงการขยายพันธุ์เบื้องต้น ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดกับพืชได้หลากหลาย


ความคิดเห็น