ศสพ.ระยอง ต้อนรับเกษตรกรเข้าเรียนรู้แนวทางการทำสวนทุเรียน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายธนิสร  ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ นางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง นางมาลี บุญจันทร์ เกษตรอำเภอปลวกแดง พร้อมด้วยเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปลวกแดง เข้าเรียนรู้แนวทางการทำสวนทุเรียนจากแปลงเรียนรู้การปลูกทุเรียนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ซึ่งประกอบด้วยแปลงทุเรียนระยะชิดแบบกางแขน ระยะปลูก 3x13 เมตร แปลงทุเรียนระยะชิดแบบแนวตั้ง ระยะปลูก 4x7 เมตร และแปลงทุเรียนต้นคู่ ระยะปลูก 8x8 เมตร โดยในแต่ละรูปแบบการปลูกทุเรียนจะมีข้อดี ข้อเสีย ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป เกษตรกรที่สนใจจะเริ่มต้นทำสวนทุเรียนจึงจำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้ละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากในปัจจุบันการทำสวนทุเรียนจะต้องประสบกับปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น ปัญหาเรื่องโรคและแมลงที่มีการระบาดมากขึ้น ซึ่งเกษตรกรสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตรตามวันและเวลาราชการ


ความคิดเห็น