ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำองค์ความรู้การจัดการสวนทุเรียนจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 นายธนิสร  ศิริโวหาร ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำองค์ความรู้การจัดการสวนทุเรียนจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายอุทัย อุระเกตุ ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการต้นทุเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งเนื้อหาการสัมมนาจะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมากของปริมาณน้ำฝน การเกิดภัยพิบัติที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งวาตภัยและอุทกภัย ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจะต้องมีการเตรียมการรับมือเพื่อให้เกิดการจัดการสวนทุเรียนที่ถูกต้อง และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่น การตัดยอดไม่ให้ต้นทุเรียนมีความสูงของต้นมากเกินไป เพื่อลดความเสียหายจากการโคนล้มเมื่อเจอลมพายุที่รุนแรง และการค้ำหรือโยงกิ่งด้วยไม้ไผ่และเชือก เพื่อป้องกันกิ่งทุเรียนฉีกหักจากแรงลมและช่วยรับน้ำหนักของกิ่งทุเรียนเมื่อทุเรียนมีการติดผล เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศยังส่งผลต่อการออกดอกและติดผลของทุเรียนในหลายๆด้าน ได้แก่ 1.ประสิทธิภาพการสังเคราะห์อาหารของพืชลดลง 2.ทุเรียนมีการออกดอกหลายรุ่น 3.ความสามารถในการผสมเกสรลดลง 4.ผลอ่อนร่วง 5.ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตลดลง 6.การพัฒนาของต้นทุเรียนไม่สม่ำเสมอ ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนยุคใหม่จึงจำเป็นที่จะต้องรู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ และถ้าเกษตรกรมีชาวเข้าใจในพืช (การเจริญเติบโต การออกดอกติดผล) เข้าใจในสาร (บทบาทและหน้าที่ของปุ๋ย ยา ฮอร์โมน) และเข้าใจสภาพแวดล้อม (การส่งเสริมและผลกระทบ) ก็จะสามารถที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้

ความคิดเห็น