ศสพ.ระยอง ประชุมหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

     วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหน่วยงานร่วมในโครงการศูนย์บริการฯ เพื่อประชุมหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยมีประเด็นสาระสำคัญ คือ การจัดทำแปลงทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่) ซึ่งในที่ประชุมได้แบ่งการดำเนินกิจกรรมและความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. แปลงปลูกขนุน โดยมีการปลูกขนุนทวายปีเดียว/T8 และปลูกแซมด้วยพืชสมุนไพร หน่วยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินระยอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตระยอง

 2. แปลงปลูกพืชในพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้แก่ เตย ผักกูด และผักกระชับ (แปลงแม่พันธุ์) หน่วยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินระยอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตระยอง โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง จะต่อยอดนำเมล็ดผักกระชับมาเพาะเป็นต้นอ่อน รวมถึงการเพาะผักกินต้นอ่อนชนิดต่างๆ

 3. แปลงรวบรวมพันธุ์ข้าว เป็นแปลงรวบรวมพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดระยอง และมีการเลี้ยงปลาบริเวณสระน้ำรอบๆ แปลงนา หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

 4. แปลงปลูกข้าว จำนวน 3 แปลง เป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยใช้ระบบนิเวศวิศวกรรมในนาข้าว หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

 5. แปลงปลูกไม้ผล เป็นแปลงปลูกไม้ผลผสมผสานแบบร่องสวน ประกอบพืชหลัก ได้แก่ สะตอพันธุ์ตรัง 1 มะพร้าวน้ำหอม ทุเรียน พืชรอง ได้แก่ สับปะรดทานผลสด/โรงงาน อ้อยคันน้ำ กล้วย และพืชเสริม ได้แก่ และพืชผักต่างๆ หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตระยอง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

 6. แปลงพืชทางเลือก เป็นแปลงปลูกพืชตระกูลส้มที่มีอนาคต หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตระยอง

 7. แปลงรวบรวมพันธุ์มะม่วง เป็นแปลงที่รวบรวมพันธุ์มะม่วงต่างๆ หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตระยอง

 8. การเลี้ยงไก่ เป็นการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย โดยใช้เทคโนโลยีการทำอาหารลดต้นทุน หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง

 โดยโครงการชลประทานระยอง เป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการน้ำ และสถานีพัฒนาที่ดินระยองเป็นหน่วยงานในการจัดการบำรุงดินในทุกกิจกรรมความคิดเห็น