ศสพ.ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567  นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 112 คน อบจ.ขอนแก่นได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการบริหารจัดการชุมชนตามเเนวเศรฐกิจพอเพียง สู่ความเข้มเเข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มผู้นำชุมชน ในการพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเอง  ให้มีโอกาสได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากรที่มีความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ดำเนินการจนประสบความสำเร็จโดยบูรณาการจากแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและสามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ โดยเข้าศึกษาดูงานจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ ฐานการเรียนรู้พืชสวน โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการบริหารของเจ้าหน้าที่ทุกคนภายในองค์กรต่อไป 
ความคิดเห็น