ศสพ.ระยอง ให้บริการเกษตรกรที่เข้าปรึกษาด้านการปลูกพืชผักและการผลิตเห็ดพร้อมสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้แก่เกษตรกร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้บริการเกษตรกรเข้าปรึกษาด้านการปลูกพืชผักและการผลิตเห็ด พร้อมเยี่ยมชมแปลงสาธิตจุดเรียนรู้ผัก เห็ด และสมุนไพร อาทิ การผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐาน การผลิตต้นอ่อน (Microgreen) การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และการปลูกผักยกแคร่ โดยเกษตรสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตลอดจนสนับสนุนกล้าพันธุ์ได้แก่ โกโก้ จำนวน 3 ต้น และเล็บครุฑ จำนวน 2 ต้น โดยนำไปปลูกในแปลงเกษตร ณ อำภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
ความคิดเห็น