ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้  โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยองเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐ ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ได้ร่วมหารือเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ

ความคิดเห็น