ศสพ.ระยอง สำรวจพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้

 วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 นายวัลลภ  จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำรวจพื้นที่ในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ การทำปุ๋ยหมักเพื่อกำจัดเศษใบไม้ ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2567 เพื่อช่วยลดปัญหาเศษใบไม้ที่ที่มีเป็นจำนวนมาก ให้สามารถเพิ่มมูลค่ามากขึ้น และช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรลดปัญหาขยะจากเศษใบไม้ให้มีมูลค่ามากขึ้น ณ โรงพยาบาลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองความคิดเห็น