ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 2 ราย เข้าฝึกทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  พร้อมด้วยนางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฏิบัติการ ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากสาขาพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 ราย เข้าฝึกงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2567 ถึงวันที่ 17 พ.ค. 2567 โดยให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน จำนวน 7 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ระบบการให้น้ำในแปลงเกษตร/งานไม้ผลอัตลักษณ์  2) ไม้ดอกไม้ประดับ 3) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 4) ยางพารา 5) ผัก เห็ด เเละสมุนไพร 6) การขยายพันธุ์พืช และ 7) งานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง   เพื่อให้เข้าใจและมีทักษะด้านการเกษตร ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้รู้จักการพัฒนาตนเอง เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการศึกษาต่อไป 


ความคิดเห็น