ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “พิธีกรมืออาชีพ ONLINE & ONSITE” ประจำปี 2567 รุ่นที่ 2

 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “พิธีกรมืออาชีพ ONLINE & ONSITE” ประจำปี 2567 รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทการเป็นพิธีกรมืออาชีพและทักษะด้านพิธีกร สามารถทำหน้าที่พิธีกรได้อย่างถูกต้องและมีหลักการ 2. เพื่อพัฒนาผู้ที่เข้าฝึกอบรมให้เกิดความมั่นใจในการทำหน้าที่พิธีกรมากยิ่งขึ้น3. ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรและการพูดในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความคิดเห็น