ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2567

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) โดยมีนายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลสถานการณ์ด้านการเกษตรของจังหวัดระยองเพื่อการวางแผนร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงาน (ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดระยอง สถานการณ์สินค้าด้านพืช สถานการณ์สินค้าด้านปศุสัตว์ สถานการณ์สินค้าด้านประมง สถานการณ์การบริหารจัดการน้ำ จ.ระยอง) ความก้าวหน้าการดำเนินงานในจังหวัดระยอง ตามนโยบายและข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ (โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง) เป็นต้น และเรื่องเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ความคิดเห็น